קולחין, פסולת נוזלית, בוצות

קולחין, פסולת נוזלית, בוצות

במדינת ישראל מיוצרים מדי שנה מיליוני מטרים מעוקבים (מלמ"ק) של שפכים. חלק מהשפכים מקורו בענפי תעשייה, מסחר ושירותים, חלקו בשפכים ביתיים עירוניים, וחלקו בשפכים חקלאיים. ניתן לחלק את השפכים התעשייתיים לשלשה זרמים – שפכים תעשייתיים, תמלחות (כלורידים, נתרן וכו'), ושפכים סניטריים. הגם שאינם מהווים את הכמות הגדולה ביותר של השפכים מכלל שפכי ישראל, הזרמה של שפכים תעשייתיים מהווה סיכון רב מאחר והם מכילים מזהמים שטווח השפעותיהם רחב ומשמעותי. לא בכדי, מרבית ההוראות במשפט הסביבתי המתייחסות לטיפול בשפכים ולמניעת זיהום מקורות מים, מתייחסות לשפכים התעשייתיים כגורם המזהם ביותר. 

שחקן מרכזי בפיקוח על הזרמת שפכים תעשייתיים והטיפול בהם הוא המשרד להגנת הסביבה. בדרך של הוספת תנאים ברישיון העסק ופיקוח עליהם, למשרד להגנת הסביבה סמכויות רבות כולל הוצאת צו הפסקה מינהלי על פי חוק רישוי עסקים במקרה של הזרמת שפכים בערכים שחורגים מהתנאים הנוספים ברישיון העסק. שחקנים נוספים בזירה, הם תאגידי המים והביוב שפועלים מכח חוק תאגידי המים והביוב, תקנות שהותקנו מכח חוק זה וכללים, כמו כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב). לתאגידי המים והביוב סמכויות רבות, לרבות הסמכות לבצע ניטורים, ולהטיל חיובים כספיים משמעותיים, "קנסות שפכים" על הזרמת שפכים חריגים ושפכים אסורים על פי הכללים. במידה ואחרי טיהור, השפכים מותרים להשקיה, הרי שיש לפתוח בהליך מתאים אל מול מספר רשויות על מנת לקבל היתרים להשקייה בקולחין. 

משרד עו"ד לוינסון - דרור נותן ייצוג, יעוץ וליווי משפטי באשר לדרישות הסביבתיות הנוגעות לכל אחד משלושת זרמי השפכים האופייניים לפעילות התעשייתית/ מסחרית בכל הנוגע לפתרונות השונים לסילוקם של השפכים: חיבור למערכות ביוב, טיפול-קדם, תפעול בריכות אגירה, חמצון ואידוי, הזרמה לים, הזרמה לנחל או לשימוש חקלאי וכן השבת שפכים ובניית מסגרת תפעולית חסכונית יותר. במסגרת הזאת, אנו מייצגים לקוחות בפני ועדות, כגון ועדה למתן היתרי הזרמה לים, ועדה למתן היתרי הטלה לים, ועדה למתן צווי הרשאה להזרמה לנחל, בקשות להקלה בערכים שנקבעו להזרמה ועוד. 

יש לעורכי הדין ממשרדנו את הידע והניסיון לזהות הפערים הקיימים בין דרישות החוק לבין התנהלותכם, וצמצום פערים אלה – כל זאת לטובת ניהול הסיכונים המשפטיים והקטנת ההשלכות הסביבתיות שלכם. הייעוץ המשפטי המונע לפני שקרתה תקלה או אירעה חריגה מתקני איכות שפכים או קולחים – הוא בעינינו הגישה הנכונה איתה נוכל להוביל אתכם לעסוק בייצור ללא רעשי רקע שעלולים להיווצר כתוצאה מפעילותכם. 

משרד עורכי דין לוינסון - דרור מנוסה בניהול משא-ומתן מול הרשויות הסביבתיות המטפלות בתחום (רשות המים, המשרד להגנת הסביבה, תאגידי המים והביוב, משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשויות מקומיות, איגודי ערים לאיכות הסביבה, איגוד ערים לביוב, רשות נחל, רשות ניקוז), מהצד האחד, ומול מתכננים, מקימים ומתפעלים של מערכות לטיפול בשפכים, מהצד השני. 

שפכים עלולים להיות מקור למטרדים ולמפגעים קשים של ריח וזיהום אוויר. במקרים של תקלות בהזרמת שפכים למערכת הביוב שקורות במהלך עבודה, או של תקלות בצנרת או במערכות ביוב הגורמות להזרמת שפכים לקרקע, למקורות מים, או לים, כתבי אישום מוגשים כנגד מפעלים או רשויות כמו תאגידי מים ונושאי מישרה בהם. במקרים אלה, נכין אתכם להליכים מנהליים של שימועים, חקירות באזהרה ובמידת הצורך יש לנו ידע וניסיון עשיר במתן ייצוג פלילי בהליכים משפטיים מורכבים.

 

 

 

למאמרים שלנו בנושא