ניהול סביבתי

ניהול סביבתי

14001 ISO הוא השם בו ידועה "משפחה" של תקנים, שפרסם המוסד הבינלאומי לתקינה. עניינם של תקנים אלה בהכנסתו של גורם ההשפעה על הסביבה למודעות ולתהליכי קבלת ההחלטות בארגון. התקנים מבקשים לחדור לכל רבדי פעילותו ו"חייו" של הארגון בתחום הסביבתי, ולשנות את הדרך בה הוא בוחן את עולמו, מעריך את הסיכויים והסיכונים הצפויים לו בו ומקבל החלטות. 

תקן ISO 14001 הוא תקן המתווה את הדרך לגיבוש מערכת לניהול סביבתי, בעזרת ניסוח של מערכות כללים שבאים לידי ביטוי בנהלים סביבתיים. הנהלים הסביבתיים המהווים את לב מערכת הניהול הסביבתית, מאפשרים למנהלים ונושאי משרה בתאגיד לקבל כלי עבודה אפקטיבי, באמצעותו הם יכולים לכוון את התנהגות הארגון ולמדוד את ביצועיו הסביבתיים. בניגוד לפסיקות עבר, כשבתי משפט נהגו לבחון האם היה או שלא היה קיים נוהל, ניתן לראות בפסיקות בתי המשפט בשנים האחרונות התייחסות לתוכן הנהלים, ולמידה בה הם ברורים ואפקטיביים. גם כשהיו נהלים, אך הם לא היו ברורים דיים, נקבע לעיתים כי יש להתייחס לכך כאילו שאין נהלים. במהלך עיסוקנו בייעוץ משפטי סביבתי, אנו כותבים פעמים רבות מערכות ניהול סביבתי שלמות, או נהלים מסויימים על פי דרישה. אנו נוכל לסייע לכם בתחום זה – הן בהקמת מערכת ניהול סביבתי, והן בבדיקת הנהלים שברשותכם תוך ביצוע בדיקה משפטית האם הם עומדים במבחני בית המשפט. 

תפקידנו החשוב ביותר בנושא הקמה, הסמכה ותחזוקה של מערכות לניהול סביבתי ושל אחריות סביבתית הינו לאפיין ולנתח את הסביבה המשפטית בה הנכם חיים ופועלים. ניתן לאפיין סביבה משפטית זו על פני שלוש רמות לפי דרגות הולכות ויורדות של כלליות, והן: ארצית, מקומית וייחודית. בכל רמה יש לזהות את ה"שחקנים" - אותם גורמים ורשויות המשפיעים על סביבתכם המשפטית ומעצבים אותה. בכל רמה מאופיינים דרכי פעולתו של כל "שחקן", כמו גם קני המידה המשפטיים התוחמים את שיקול דעתו והפעלת הסמכויות הנתונות בידיו. חשיבות לא פחותה נודעת גם לזיהויין ולאפיונן המשפטי של מגמות והתפתחויות סביבתיות עתידיות - הן בארץ והן בעולם - הואיל ולהן השלכה לטווח הקצר ולטווח הארוך. שלב האפיון המשפטי מבוצע, בין היתר, באמצעות סיורים במפעל, פגישות עם גורמים רלבנטיים והצגת שאלון מפורט. ניתוח המאפיינים המנויים לעיל מסייע בידינו לקבוע מה הוא הפער בין הדרישות והיעדים לבין המציאות (ה - Gap Analysis). על יסוד הניתוח נתקין את ה"משקפיים" המתאימים לעסקכם, על מנת לאפשר לכם לראות את סביבתו המשפטית באור התפקודי הנכון לצרכיו. "משקפיים" אלה הן המערכת המשפטית שתתמוך בתהליך קבלת ההחלטות בעסק - ביומיום, בחירום ולטווח הרחוק.