נגר עילי שטפונות והצפות

נגר עילי שטפונות והצפות

 הגשם היורד יכול להוות מקור מים או מקור לצרות. הצפות הגורמות לפגיעה בנפש וברכוש וזיהום סביבתי הנגרם מסחף של פסולות עם מי הנגר לנחלים ולים הם מקור לבעיות קשות, אך מאידך פוטנציאל רב גלום במי הגשם כמקור מים, משאב טבע הנמצא במחסור הולך וגובר.

שינוי האקלים אותם אנו חווים והשפעותיהם על משטר הגשם,  עוצמות ושכיחות,  מהווים אתגר גדול לרשויות ולמתכננים לאור הסיכונים הרבים שיש במי הנגר העילי לנפש, לרכוש ולסביבה ולאור הצורך לאגום מים אלו לשימושים של חקלאות והשקייה. 

 מייסדיה של המדינה היו מודעים לחשיבות נושא הניקוז ואחד החוקים הראשונים שקבלה הכנסת בנושא סביבה ומשאבי טבע היה חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957.

  החוק מכונן מועצה ארצית לענייני ניקוז.

 החוק מאפשר הקמת רשויות ניקוז בצו של שר החקלאות בתוקף סמכותו לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות. תפקידיה של רשות ניקוז הם לדאוג לניקוזו הסדיר של התחום שנקבע לה בצו המקים (הנקרא "אזור ניקוז"), ולשם כך להקים, לשנות, להחזיק ולפתח מפעלי-ניקוז באותו תחום. בעת מילוי תפקידיה אלה נדרשת רשות ניקוז לפעול גם למניעת מפגעי בריאות (במיוחד יתושים).

 בשנת 1996 נעשתה עבודה של ארגון מחדש של רשויות הניקוז – צומצם מספרן ל-11 וגבולות אזורי הניקוז, שהן הופקדו עליהם, הותאמו לגבולות של אגני היקוות בישראל.

 חוק הניקוז מורה בדבר המנשק (interface) בין "מפעל ניקוז" לבין מערכת התכנון והבניה, כדלקמן:  תכנית ל"מפעל ניקוז" מוגשת לועדה המחוזית לתכנון ולבניה, לאישורה; משאושרה תכנית ל"מפעל ניקוז" יש לה עדיפות (בלשונו של חוק הניקוז: "כוחה יפה") על פני "כל תכנית בנין-עיר". ואולם, קשר בכיוון ההפוך לא בהכרח קיים.

עניין מיוחד מעוררים בהקשר זה שטחי פשט ההצפה. זו היא קרקע, שלכאורה, אינה חלק מ"מפעל ניקוז", כיוון שלא נדרשת החזקה שלה מצד רשות הניקוז ולא נדרש בה ביצוען של עבודות. בכלים של חוק הניקוז הדרך להעניק לקרקע זו מעמד שמור מהתערבות היא להכריז עליה כעל "רצועת-מגן".

חוק הניקוז עצמו "שותק" בעניין איכות מי הנגר העילי בפרט, באשר לעניינם של מזהמים הנגרפים עימם, או הנספחים אליהם. בהעדרה של הנחיה עקרונית לעניין זה, שמור לרשות הניקוז שיקול דעת באיזו מידה לכלול ב"מפעל הניקוז" שלה אמצעים להבטחת איכותם של מי הנגר העילי המוסדרים באמצעותו.

 גם גופים אחרים (כגון: נתיבי ישראל הסוללת כבישים, או רשויות רישוי המתירות בניה) אינם מחוייבים בהתקנתם של אמצעים להבטחתה של איכות מסויימת במי הנגר העילי הנוצר מפעילויותיהם.

במקום זאת, הוראת סעיף 20יג לחוק המים מסמיכה את השר להגנת הסביבה למלא חלל זה ו: "לקבוע בתקנות הוראות בדבר איכותם של מים למטרות שונות, לרבות מי שטפונות". השר טרם עשה (רוצה לומר: לא עשה) שימוש בסמכותו זו.

מחדל זה אינו גורע לדעתנו מאחריות של גופים ורשויות לטפל בנגר העילי אשר באחריותם.

 הוראת חוק נוספת העוסקת בתחום הניקוז והנגר נמצאת בחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965:

החוק מסמיך את השר להגנת הסביבה להקים רשות נחל לנחל פלוני, לחלק ממנו, למעיין או לכל מקור מים אחר. בהתאם לחוק תפקידה של רשות נחל הוא לתכנן ולבצע פעולות של הסדרת זרימת המים בנחל, ניקוזו הסדיר של הנחל,  הסרת מפגעי תברואה הכרוכים בזיהום הנחל או מקור המים או בזרימתם המשתנית של מימיו ועוד.

 עד היום הוקמו מכוח החוק 3 רשויות נחל בלבד. קיימות מספר מנהלות נחל. אין לבלבל בין המנהלות, אשר להן אין סמכויות חוקיות, לבין רשויות הנחל.

 האחריות לניקוז העירוני מוטלת על הרשויות המקומיות מכוח הוראות שישנן בחקיקת שלטון מקומי כדוגמת פקודת העיריות [נוסח חדש]. לכלל זה ישנם חריגים מסוימים בחוק הניקוז ובחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2001, אשר מכוחו ניתן במקרים מסויים להטיל על תאגיד מים וביוב את האחריות לניקוז העירוני.

 השימוש במי נגר עירוני להשקיה  כפוף  למספר רב של אישורים והיתרים מכוח חוק המים. כאשר מי הנגר מוחדרים לקרקע, מוזרמים לים, או לנחל יש צורך לקבל עבור פעולות אלו היתרים ורישיונות מכוח חוק המים וחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח - 1988.

 מסקירה קצרה וחלקית זו אנו למדים עד כמה מורכב המצב המשפטי בנושא של מים וניקוז עירוני ואגני. התנהלות שאינה מביאה בחשבון את מכלול החקיקה החלה בנושא עלולה לגרור כתבי אישום המייחסים עבירות על החוקים המוזכרים לעיל, צווי סגירה מכוח אותה חקיקה ותביעות אזרחיות, לרבות תובענות ייצוגיות על נזקים לנפש, לרכוש, לסביבה ולמשאבי טבע, עקב שטפונות, הצפות וסחף של פסולת ומזהמים.

  פיצול קיים גם בכל הקשור לערכאות המשפטיות המוסמכות לדון בנושא, כאשר חלק מן ההליכים המשפטיים הם בסמכות  בית הדין למים וחלק אחר בסמכותם של בתי המשפט האחרים בערכאות שונות.

 עורכי הדין של משרדנו עוסקים לאורך שנים רבות בנושאים של מים, שפכים, נגר עילי וניקוז. עו"ד שלנו יוכלו לייעץ לכם כיצד להתנהל במבוך המשפטי בצורה בטוחה על מנת לצמצם סיכונים, לקבל היתרים ורישיונות הדרושים להסדרה החוקית של פעילותכם ולייצג אתכם בליטיגציה בהליכים משפטיים פליליים, מנהליים ואזרחיים, ככל שיידרש.