מוצרים המכילים אסבסט

מוצרים המכילים אסבסט

אסבסט הוא חומר מסוכן. הוא עלול לגרום, בין היתר, לסרטן הריאה ולמזוטליומה. לעיסוק באסבט יש הבטים משיקים של סביבה ובטיחות.

החוק העיקרי העוסק בנושא הינו חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011. החוק מאמץ עקרונות מתקדמים של זהירות מונעת ושל קיימות.

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984, הן דבר חקיקה נוסף המסדיר את ההיבטים של עבודה בחומר המכיל אסבסט וסילוקה של פסולת חומר כאמור.

התקנות מטילות חובות שונות הן על "מעביד" והן על המחזיק במקום בו מתבצעת עבודת בניה באסבסט.

העיסוק באסבסט, לרבות פירוק, פיקוח, הפעלת מעבדה ואתר לסילוק פסולת אסבסט, מחייב רישיון.

לאור מסוכנתו ישנה חקיקה המגבילה ואוסרת גם המצאות של אסבסט במוצרים.

להפרת הוראות החוק בנושאי אסבסט ישנם הבטים אזרחיים, מנהליים ופליליים.

האם החומר בו הנכם עוסקים, או שנמצא באתר, או במוצר, הינו אסבסט? מהם הרישיונות וההיתרים הנדרשים לעיסוק באסבט?

איזה נהלים יש להכין לצורך בדיקת המצאות אסבסט? כיצד יש לעבוד מול קבלנים העוסקים באסבסט ולהיכן יש לסלקו? מה הוא מרשם האסבסט? האם יש צורך בהיתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים? כיצד לערוך הסכמי שיפוי מתאימים בחוזי מכר ושכירות של מקרקעין בהם יש חשד לאסבסט?

בשאלות אלו ורבות אחרות יוכלו עורכי הדין שלנו לייעץ ולייצג אתכם במקרה הצורך בתביעות אזרחיות, בהליכים מנהליים לטיפול בעיצום כספי, בחקירות פליליות ובייצוג וליטגציה פלילית.