רעלים ופסולת רעילה

רעלים ופסולת רעילה

בין אם אתם מייצרים, מייבאים, אורזים, סוחרים, מנפקים, מעבירים/משנעים, מאחסנים, או רק מחזיקים, בחומרים מסוכנים - על פי חוק החומרים המסוכנים, חל איסור על עיסוק בחומרים מסוכנים ללא היתר רעלים. אולם הוראות החוק אינן פשוטות, ולא תמיד קל להבין מהחוק מהם הרעלים לגביהם נדרש לקבל היתר, ויתר על כן – מהן מגבלות הריכוזים והכמויות מתחתן לא נדרש היתר רעלים. ואם זה לא מספיק – הרי שפסקי הדין בנושא הופכים את הנושא למורכב יותר, וקובעים כללים והלכות משפטיות נוספות שמגדירות על דרך של פרשנות את המקרים בהם נדרש היתר רעלים לעומת המקרים בהם מותר לעסוק בחומרים מבלי שחלה חובה חוקית לקבל היתר רעלים.

אולי לא שמתם לב – אבל לטבלה המכילה את רשימת הרעלים בהיתר הרעלים, מצורפים תנאים נוספים. חלקם כלליים, וחלקם ייחודיים לכם. לעיתים, התנאים הנוספים המתפרשים על פני עשרות של עמודים, ומכילים הוראות ותתי סעיפים רבים, אינם מובנים ונראים לא חשובים. העמידה בכל אחד ואחד מהתנאים הללו, מהווה את עצם הבסיס הקיומי של פעילותכם עד כדי כך שהפרה של תנאי בהיתר רעלים עלולה לגרום לביטול ההיתר, לכתב אישום, או להוצאת צו מנהלי המחייב אתכם לפנות את הרעלים לאלתר מהמפעל ולהפסיק לעסוק ברעלים. אנו מכירים היטב את התנאים הנוספים בהיתר הרעלים ונוכל לסייע בידכם, לברור את המוץ מהתבן: לקבוע מתוך שלל ההוראות הקיימות לגביכם אלו רלוונטיות, ובאיזו דרגה של סדר חשיבות מומלץ ליישם אותן בשים לב לאילוצים נוספים כגון סיכון משפטי, סיכוני בטיחות וחשיפה משפטית של התאגיד ומנהליו.

בנוסף להיתר הרעלים, חלות עליכם הוראות רבות נוספות עקב פעילותכם עם חומרים מסוכנים. כך לדוגמא, חלה עליכם החובה להגיש "תיק מפעל" או נוהל חירום, לבצע הערכת סיכונים, להכין ולעדכן גיליונות בטיחות, לבצע תרגולים והדרכות שוטפות וכו'. על פי רוב, ההוראות שתקבלו יהיו בהתאם לחוק אולם לעיתים, הן יחרגו ממנו. בנקודה זו, אנו נוכל לייעץ לכם כיצד לפעול – היכן עובר הגבול הדק שבין ציות להוראות, לבין הוצאות כלכליות וסיכונים משפטיים שעלולים לנבוע מציות להוראות שהוצאו ללא סמכות.

אירועי חומרים מסוכנים, הם חלק אינטגרלי מהעיסוק בחומרים המסוכנים. קיימות הוראות רבות במשפט הסביבתי הישראלי, העוסקות בהיבטים שונים של נושא זה. בפסיקות בתי המשפט, אנו רואים תדיר כי השופטים רואים חשיבות גדולה להיערכות המוקדמת שמבצעת חברה. אנו נוכל לייעץ לכם, בהסדרת תיק נהלים שיהווה את הבסיס האיתן ליצירת מערכת ניהול סביבתי בכלל, ומערכת ניהול חומרים מסוכנים בפרט. אנו נדאג, שהנהלים הקיימים שנבדוק, או שנהלים חדשים שננסח עבורכם, יהיו אפקטיביים ויעמדו בבוא היום אם יגיע כזה, במבחן בית המשפט.

אנו נותנים ייצוג, יעוץ וליווי משפטי בהשגתו של היתר רעלים, ובניהול משא-ומתן מול ה"ממונה" לפי חוק החמרים המסוכנים, התשנ"ג -  1993, על תנאיו של ההיתר. אנו נותנים גם יעוץ משפטי בדבר סילוקם של חומרים מסוכנים ופסולותיהם, והעברתם למיחזור לרבות ליווי קבלת אישורי מנהל. בפן הבינלאומי אנו נותנים יעוץ בדבר היבוא והיצוא של פסולת חומרים מסוכנים, שחלות עליה הוראות אמנת באזל לשינוע בין גבולי של פסולות מסוכנות. 

חוק החומרים המסוכנים מאפשר הטלת עיצום כספי ביחס למחזור הכספי של החברה. עיצומים כספיים אלה יכולים להגיע לסכומים משמעותיים ולהוות איום קיומי למפעל. מענה משפטי לקנס המנהלי כמו גם עתירות לבתי המשפט המנהליים לביטולו הם חלק מהייעוץ והייצוג שנוכל להעניק לכם.

פיזור של חומרים מסוכנים עקב תקלה או שריפה עלול לגרור מטרדים קשים של ריח, זיהום אויר וזיהום מקורות מים. פעמים רבות, מוגשים כתבי אישום כנגד מפעלים או רשויות בנושא חומרים מסוכנים. במקרים אלו, נוכל להכין אתכם לשימועים ולחקירות במשטרה הירוקה ובמידת הצורך, גם לספק לכם בבית המשפט את הליטיגציה והייצוג הטוב ביותר במסגרת המשפט  הפלילי. יש לעו"ד ממשרדנו ניסיון עשיר בתחום, ונוכל לעזור בכך גם לכם.

למאמרים שלנו בנושא