חקלאות ואיכות הסביבה

חקלאות ואיכות הסביבה

מבחינת הסביבה לחקלאות יש תפקיד כפול: מחד גיסא, החקלאות היא הבסיס הקיומי של האנושות. ללא מזון – מספיק ואיכותי – לא תתקיים האנושות. מבחינת התכנונית- החקלאות מהווה כיום גורם המשמר באופן יעיל את השטחים הפתוחים. כמו כן, גידולים חקלאיים מגדילים את יכולת ספיגת המזהמים מהסביבה, ומונעים תהליכי מדבור. מאידך – הפעילות החקלאית טומנת בחובה פוטנציאל גדול לגרימת זיהומים סביבתיים ולגרימת מפגעים. כך, שפכי חזיריות ורפתות, תשטיפי בתי בד שאינם מטופלים בשיטות מודרניות, זורמים באופן בלתי מבוקר ומזהמים את מי התהום. בנוסף – שימוש יתר בדשנים לגידולים חקלאיים, זורם בסופו של דבר לנחלים, וגורם להתפתחות אצות. וכמובן, איך לא – חומרי ההדברה. מצד אחד בלי חומרי הדברה לא ניתן כיום, לנהל חקלאות אינטנסיבית להמונים. מצד שני, חלקם של חומרי ההדברה הם שאריתיים, רעילים וגורמים נזקים רבים לאדם ולסביבה. 

נוסף לבעיות "קלאסיות" אלה, קיימות גם בעיות חדשות יותר. כך לדוגמא, זרעים מהונדסים גנטית (GMO) שמובאים לחלקות המיועדות לגידול, מופצים ברוח ו"מזהמים" את החלקות השכנות. לאחר זיהום כזה, שתוצאותיו על הסביבה הטבעית אינו ברור עדיין די צרכו, חלקות סמוכות מזוהמות גם כן באותם הזרעים ולא ניתן לגדל בהם גידולים שהם נקיים לחלוטין מזרעים שלא עברו הנדסה גנטית. טענות כגון התערבות בתהליכים טבעיים, הגברת תופעות אלרגניות והפחתה בערך התזונתי – הן רק חלק מהטענות המופנות כלפי גידולים המבוססים על זרעים מהונדסים גנטית. 

שנים רבות הוזנחו בעיות של איכות הסביבה הנוגעות למגזר החקלאי. משהחל המשרד להגנת הסביבה לבחון את השלכותיו של המגזר החקלאי ואת הדרישות מהפעילויות החקלאיות, עלה כי  על ביצוע פעולות חקלאיות, חלה מערכת מסועפת של דברי חקיקה והוראות נורמטיביות אחרות המסדירות את המגוון המורכב של ההשלכות החקלאיות במגזר החקלאי. כך לדוגמא, תנאים נוספים ברישיון עסק, היתרי רעלים ועוד, נדרשים היום להחזקת חומרי הדברה, ניהול עסקים וכו'. אחת הרפורמות הסביבתיות החשובות שבוצעו בתחום האגרו-אקולוגיה, הביאה לשינוי מהותי של התשתית וההתנהלות של רפתות והפחיתה את הזיהום שהגיע מרפתות לסביבה אופן משמעותי. 

מדיניותו של המשרד להגנת הסביבה (כפי שבאה לידי ביטוי במספר הליכים פליליים שנקט בהם) היא להרחיב את בסיס האכיפה ולהטמיע את ההוראות הסביבתיות בפעילות החקלאית. אנו מכירים היטב את דרישות החקיקה, את ההיתרים והרישיונות הנדרשים לחקלאות, ונוכל לסייע לכם לנווט את דרככם בעולם המשפט הסביבתי. כמו כן, נוכל נסייע בידכם למצוא את נקודת האיזון הראויה בין דרישות הרשויות הסביבתיות לבין צרכיכם הלגיטימיים ויכולתכם הכלכלית.