מאמרים
טיפול בשפכים וניצול קולחים

טיפול בשפכים וניצול קולחים

מים- העיתון המקצועי של אגודת מהנדסי המים, גיליון 40
צבי לוינסון, עו"ד ינואר 2000

המאמר מתמקד בקשרים שבין חקיקת רישוי עסקים ומתקנים לטיפול בשפכים. העיסוק בשפכים (איחסונם, עיבודם, טיהורם והובלתם) טעון רישוי (פריט מס' 5.3 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ו-1996. לא זו בלבד, אלא שלהבדיל ממרבית העיסוקים, להם ניתן רישיון העסק לצמיתות, הרישוי לטיפול בשפכים וטיהורם הוא תקופתי ויש לחדשו כל חמש שנים.

עיסוק בלא רשיון עסק, או בניגוד לתנאים שהוספו לרשיון עסק הוא עבירה לפי סעיף 14(א) לחוק רישוי עסקים. עבירות אלו, אינן עבירות של התאגיד בלבד, כי אם גם עבירות של נושאי-משרה בו, והם יכולים להיות מואשמים בו אישית.