מאמרים
רגולציה סביבתית מתקדמת ...... לאחור

רגולציה סביבתית מתקדמת ...... לאחור

"מים והשקיה", יולי - אוגוסט 2016
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין אוגוסט 2016

המאמר סוקר את הרגולציה והבירוקרטיה הסביבתיים בישראל. בחלק הראשון של המאמר נתנת סקירה של היסטוריית  התיקונים בחוק רישוי עסקים, של הצעת החוק לרישוי סביבתי משולב ושל החלטות ממשלה שלא מומשו,  כדוגמאות לכשלים בתחום בישראל.  בחלק השני של המאמר, שיובא בגיליון הבא, יפורטו הצעות המחברים לפתרון הכאוס הרגולטורי והבירוקרטי בתחום הסביבה בישראל.