מאמרים
הבטים משפטיים של תכנית לניהול סיכונים

הבטים משפטיים של תכנית לניהול סיכונים

בטיחות, בטאון המוסד לבטיחות ולגיהות
גיל דרור וצבי לוינסון, עו"ד ינואר 2015

במהלך 2014-2015 פרסמנו סידרה של ארבעה מאמרים בבטאון המוסד לבטיחות ולגיהות. המאמרים ניתחו היבטים משפטיים שונים של תוכנית ניהול בטיחות הנגזרת מתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול בטיחות), התשע"ג - 2013. בין היתר סקרו המאמרים את המקרים בהם צריך להכין תוכנית לניהול בטיחות, את אחריותו המשפטית של המחזיק במקום העבודה, נעשה ניתוח משפטי של מושג הסיכון הקביל ונדונו הבטים של שקיפות ומסירת מידע הכלול בתוכנית הבטיחות.