כנסים
ממשל, כלכלה וקיימות במשק המים

ממשל, כלכלה וקיימות במשק המים

המרכז הבינתחומי, הרצליה ‎ 30.12.2015

בית הספר לקיימות ארגן את יום העיון. במסגרתו הוזמן עו"ד צבי לוינסון להרצות על חקיקת שפכים וקולחין בישראל. בהרצאה נעשה ניתוח משפטי של תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע 2010 תוך השוואה לעקרונות בסיסיים המקובלים בחקיקה סביבתית הנעשית בראיה מקיפה.