תסקירים סביבתיים

תסקירים סביבתיים

דיני התכנון והבנייה משפיעים רבות על התאגיד ועל פעילותו במשך כל "מחזור חייו". תכניות בניין עיר הקובעות כללים בדבר המותר והאסור בכל מגרש מטילות גם מגבלות על שימושי קרקע מטעמים סביבתיים, מחייבות נקיטתם של אמצעי מניעה סביבתיים, ואף מחייבות את טיהורה של קרקע כתנאי לשינוי ייעודה. "זחילתם" של שימושי קרקע "רגישים" בקרבה אל מפעל בשנים שלאחר הקמתו משמשת עילה לרשויות להטיל מגבלות על פעילותו של מפעל. רישיון העסק שבידו מותנה בקיומם של דיני התכנון והבנייה, התאמת הבנוי במפעל לתכנית ולהיתר בנייה, שניתן. בנוסף, כל תוספת בניה במפעל המחייבת שינויה, או עדכונה, של תכנית, חשופה להתנגדויות של תושבים. 

תקנות התכנון והבנייה מחייבות יזמים, על פי בקשת הוועדות להגיש תסקירי השפעה על הסביבה. תסקירים אלו, נדרשים להיות תסקירים מפורטים והם נתונים לביקורת. כל אלה הופכים את תחום התכנון והבנייה לתחום המלווה את המפעל בכל עת, וקובע, במידה רבה, את כללי המשחק המכוונים את פעילותו. 

משרד עו"ד לוינסון - דרור נותן ייצוג ויעוץ משפטי סביבתי בכל הנוגע ליחסי הגומלין, שבין מפעלי תעשיה לסביבתם, זיהוי נקודות חיכוך אפשריות והתוויית הדרכים עוד בשלב ניסוח תקנונים של תוכניות מיתאר על מנת להימנע מלהתקל בעתיד בבעיות סביבתיות. אנו רגישים לקדימות בזמן של מפעלים ול"זחילתם" של מגורים עד לקרבה היוצרת מפגע, אשר דווקא המפעל נדרש להתמודד עמו על ידי הרשויות הסביבתיות. דוגמה טובה לכך הם מפגעי זיהום אוויר ורעש. דוגמא תכנונית סביבתית מובהקת נוספת בה אנו עוסקים, היא קביעת מרחקי הפרדה בין מפעלים שמחזיקים בחומרים מסוכנים לבין ריכוזי אוכלוסיה. לעיתים, מפעל שהוקם באזור מרוחק, ששכונות מגורים התקרבו אליו, יצטרך להתמודד עם תביעות של תושבים והרשויות לפנות את האתר, או להצטייד באמצעי מיגון יקרים וחדישים. 

משרד עורכי דין לוינסון - דרור מלווה את הקמתם של מפעלים חדשים, ואת הרחבתם של מפעלים קיימים, החל משלב התכנית, תסקיר ההשפעה על הסביבה התומך בה, ועיצוב הוראותיו של התקנון, עבור בדיונים במוסדות התכנון ביחס לתכנית ובהתנגדויות לה, וכלה בגיבושם של התנאים בהיתרי הבניה ובהתרים למתקני גז טבעי. כאמור למעלה, מאחר והיתר הבניה מהווה תנאי מקדמי לקיום דיון על רישיון העסק, או על בקשות להיתרים נוספים כמו היתר פליטה, הרי שפעמים רבות אנו נדרשים, ונוכל לעשות זאת גם עבורכם  - להמשיך את הליווי המשפטי גם בכל מה שנוגע להגשת בקשות לרישיונות והיתרים נוספים ולמו"מ על גיבוש התנאים הנוספים הנלווים להם.

תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בנייה בת-קיימה), תש"ף-2020 מחייבות סוגי בניינים לקיים תנאים של בנייה ירוקה ועמידה בתקנים ישראליים ואמריקאיים (LEED).

לעורכי הדין שלנו ניסיון רב בעבודה עם תקנים סביבתיים ישראליים ובין לאומיים ונוכל לסייע לכם בפרשנות ובישום של תקנים אלו בהליכי הבנייה והרישוי.