קרינה רדיואקטיבית

קרינה רדיואקטיבית

קרינה רדיו אקטיבית מקרקע ומים

ראדון הוא יסוד רדיואקטיבי המצוי באופן טבעי בצורת גז. הראדון שופע משכבות קרקע מסויימות ועלול להצטבר בקומות התחתונות של בניינים, ואף להגר אל הקומות העליונות דרך צנרת שירות של קווי תשתית (כגון: טלפון). בשאיפה עלול הראדון לגרום לתחילת תהליך התמרה (סרטן) של תאי הריאות. לכנסת (ה-14), כמו גם לכנסת שקדמה לה, הוגשה הצעת חוק פרטית להסרת מפגעי גז ראדון, שנועדה לחייב עריכתן של בדיקות לגילוי גז ראדון במבני ציבור ונקיטת אמצעים למניעת המפגע. הצעת החוק לא השתכללה לכדי חוק, ולא הוחל עליה דין רציפות בכנסות שלאחריה, כך שהיא אינה מונחת עוד בפני הרשות המחוקקת. קיימת חקיקה כללית העוסקת בחומרים רדיואקטיביים, תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ח- 1980. תקנות אלו אינן קובעות תקנים לראדון אם כי מזכירות אותו. גם תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה ומתקני מי שתיה), תשע"ג- 2013 אינן מגבילות ראדון (ראדון שנמצא במים עלול להתנדף בעת השימוש בהם ויש מדינות שמגבילות במפורש ריכוזיו במים), אך ישנן בהן הגבלות על קרינה רדיואקטיבית מסוג של קרני אלפא ובתא (לא גמא) וכן לרדיום 226 שהוא המקור לראדון.

ישנם איזורים בישראל בהם קיימים ריכוזים גבוהים של ראדון, כאשר הסיכונים העיקריים של חשיפה ארוכת טווח לראדון הם לדיירים בבתי מגורים. עוה"ד שלנו יוכלו לייעץ לכם בכל הקשור לחוזי שכירות ומכר מקרקעין, להכנת חוות דעת אשר תוכלנה לשמש כראיה בהליך משפטי, לתביעות בגין מפגעים ונזקי ראדון לגוף, וירידת ערך של נכסים עקב המצאות ראדון בהם.

 

למאמרים שלנו בנושא