חופש המידע

חופש המידע

מסירת מידע סביבתי הינה מעקרונות היסוד של המשפט הסביבתי ושל צדק סביבתי. עקרון זה נקבע באמנת ארהאוס והוא מיושם בחקיקה בישראל ובעולם. כך לדוגמא, בעוד שחוק חופש המידע, המקנה לכל אזרח או תושב את הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, עוסק בכל מידע שהוא, הרי שלאור חשיבות המידע הסביבתי תקנות מיוחדות שהותקנו מכח חוק זה מחייבות גופים שפולטים מזהמים לסביבה לדווח על הפליטות בצורה יזומה. 

מידע סביבתי רב נוסף עובר ממפעלים ומחברות לציבור. ניתן את הדוגמאות הבאות:

דיווחים וולונטריים (GRI) של חברות לציבור;

בקשות מידע שמגיעות מעמותות סביבתיות ומאזרחים להיתרים, רישיונות, תוצאות מעבדה וכו';

דיווחים סביבתיים לבורסה שחייבות בהן חברות ציבוריות;

פרסומים של המשרד להגנת הסביבה כגון מדד ההשפעה הסביבתית שפותח על ידי המשרד להגנת הסביבה;

דיווחים הנמסרים לחברות דירוג כגון מ.ע.ל.ה באופן יזום;

דיווחים הנמסרים על פי חוק הגנת הסביבה מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR); 

עניין החשוב לכם ולנו הוא אבטחת מידע. מידע סביבתי רב נאסף על ידיכם הן תוך כדי הכנתם של מסמכים הנדרשים על פי דין או במענה לחובות דיווח המוטלות עליכם, הן תוך כדי ניהול חקירה פנים-מפעלית באירוע סביבתי והן בהכנתו של סקר סביבתי יזום (על ידי הסוקרים בתהליך הסמכה ל - ISO14000 לדוגמה). מידע נוסף שנאסף אצלכם הוא תכתובות פנימיות, תכתובות דואר אלקטרוני, פרוטוקולים של ישיבות וכו'. 

מידע זה יכול להפלילכם או לסבך אתכם בביצועה של עבירה, או להוות סוד עסקי, מסחרי, או מקצועי שלכם. במצב בו אינכם מודעים למצב המשפטי של כל אחד מהמסמכים, וליכולת של אנשים מחוץ לארגון להשיג את המסמכים בדרכים חוקיות ולגיטימיות, נראה שקיימת פה בעיה. 

מדינות שונות בעולם המערבי מצאו לנכון לעגן בחקיקה חיסיון לממצאים, שנתגלו בסקר סביבתי יזום. אנו מכירים חקיקות אלו היטב. מטרתם של דברי חקיקה כאלה היא לעודד מפעלים לקיים ביקורת עצמית קפדנית, על מנת שיפעלו לתיקון ליקויים ולשיפור התנהגותם הסביבתית, בהתאם לממצאי הסקר ללא החשש של העמדה לדין, אשר תבוסס על ממצאי הסקר היזום. 

הואיל ובישראל אין חקיקה דומה, במצב המשפטי הקיים מסמכים סביבתיים המצויים בידכם – בין אם קיבלתם אותם מגורמים שלישיים (מעבדות, מהנדסים יועצים, גורמי תקינה מסמיכים וכו') ובין אם ניסחתם אותם בעצמכם – עלולים להפלילכם. נדרש לכם יעוץ משפטי כיצד לאכול את העוגה ולהותיר אותה שלמה - כיצד למלא אחר חובה להעביר מידע לרשויות הסביבתיות, אך להימנע מהפללה עצמית, או מפגיעה באינטרסים שלכם באותו מידע. במשחק הזה - הכלל הקובע הוא הייעוץ המונע. במילים אחרות – לבדוק לאחר מעשה איך מסמכים שיצאו מהארגון גרמו לנזק, זה לבכות על חלב שנשפך. אנו נוכל לסייע לכם, מבעוד מועד לסווג את המסמכים המצויים בידכם, ולהמליץ בפניכם כיצד לשמור עליהם ועל הסודות המסחריים שברשותכם.

 

למאמרים שלנו בנושא