שקיפות

שקיפות

במהלך השנים האחרונות, התפתחה בקרב חברות, גישה שאימצה את רעיון המחוייבות הסביבתית כחלק מרעיון האחריות החברתית, כגישה אסטרטגית כוללת שנועדה מחד, להוות גשר בין החברה לקהילה שמסביבה ומאידך, לשפר את ההצלחה העסקית של הפירמה. בראייה הרחבה יותר, בנוסף למחויבות לשמור על הסביבה ולהקטין את ההשפעות השליליות של הפירמה על הסביבה, האחריות החברתית כוללת תחומים נוספים כגון: התנהגות אתית עסקית (הימנעות משוחד, מפרסום מטעה, מניצול ילדים ככוח עבודה זול ועוד), שיווק מוצרים המשלב בתוכו מטרות חברתיות, מעורבות חברתית וטיפוח הקהילה, שיפור בסביבת עבודת העובדים, שמירה על זכויות האדם בכלל ועל זכויות העובדים בפרט והטמעת שיקולים חברתיים בתהליכי קבלת ההחלטות. 

במקרים רבים, שיפור הביצועים הסביבתיים של הפירמה עשוי להביא לחסכון במשאבים ובעלויות. על פי אינדקס היוזמה לדיווח גלובלי (GRI), המציע מסגרת דיווח וולונטרית של החברה לציבור, הציון של מידת האחריות הסביבתית בה נוקטת חברה ייבחן לאור פרמטרים כגון: חומרי גלם; אנרגיה; צריכת המים; פליטות לאוויר; טיפול ושינוע של פסולות מסוכנות; תאימות (Compliance) לחוקים ולתקנות הסביבתיים ועוד. 

התפתחות תרבות הדיווח הסביבתי לציבור היא בעלת חשיבות רבה, אולם על חברה להיזהר ממצב בו הדיווח הסביבתי, או היעדר פירוט מלא של הדיווח הסביבתי הוולונטרי שמסרה ייהפך לחרב פיפיות. כך לדוגמא, דיווח חלקי והיעדר דיווח על מכלול הנושאים, היקף הנושאים הסביבתיים המצוינים בדו"ח הסביבתי, או חשיפה חלקית של נתונים, עלולים לגרום לציפיות מוטעות מצד משקיעים בחברה בעת רכישתה, מיזוגה, או במהלך של הנפקת מניות. יתר על כן, דיווחים סביבתיים וולונטריים חלקיים עלולים לשנות החלטות עיסקיות של צדדים שלישיים, שבכוונתם לרכוש או למכור נכסים המצויים בסמיכות לנכסי החברה. ואם לא די בכך, על פי הגישה לפיה הסביבה המושפעת מפעילויות של חברה היא רכוש הציבור – הרי שהעברת המידע הסביבתי לציבור והשקיפות בתחום זה הן בעלות ערך פנימי, והעברת מידע שגוי או חלקי עלול להתפרש כפגיעה באינטרס הציבורי. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לבדיקה שיטתית ומקצועית של פעילותה הסביבתית של החברה – הן בהיבט הטכנולוגי הנדסי והן במידת התאימות המשפטית לדרישות הדין הסביבתי, טרם פרסום דו"ח וולונטרי לציבור. 

מדובר בתחום שאינו מוסדר בחקיקה. אולם כפי שציינו, גם בדיווח וולונטרי צריך להיות מודעים טרם פרסומו לחשיפה המשפטית ולסיכונים הנובעים ממנו. אנו נוכל לסייע לכם, בייעוץ ובזיהוי מוקדם של המוקשים שאינכם רואים, אך עלולים לצוץ לאחר פרסום הדו"ח.