מיחזור והשבה של אריזות

מיחזור והשבה של אריזות

צמצום בשטחים להטמנת פסולות, פליטות של גזי חממה וזליגת חומרים מזהמים לקרקע ולמים מאתרים להטמנת פסולות הביאו מחוקקים במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל, לחוקק חוקים מורכבים המצריכים הערכות מיוחדת לנושא האריזות. חוקים אלו מחייבים צמצום בכמות האריזות ובחומרים מסוכנים הנמצאים בהן. עוד מיישמים חוקי האריזות עקרונות של אחריות מורחבת הדורשים מיצרנים ומיבואנים לאסוף ולמחזר אריזות, בין במישרין ובין באמצעות חברות עמן עליהם להתקשר. לצורך יישום חוק האריזות נדרשים צרכנים, רשויות מקומיות ועסקים להיערך להפרדה של אריזות משאר זרמי הפסולות ולאיסופן כך שניתן יהיה להעבירן למחזור או להשבה. האם חוק האריזות חל על האריזות אותן הינכם מייבאים, מייצרים  או קונים? האם האריזה שבידכם היא פסולת מסוכנת? מה צריכים לעשות תאגידים ומנהליהם על מנת לעמוד בחובות המוטלות בחקיקת אריזות בארץ ובעולם? אנו נוכל לייעץ לכם בנושאים אלו באופן מיוחד, או כחלק ממתן מענה משפטי לכלל סוגיות הפסולות הנוצרות בתהליכי היצור או בזמן סוף החיים של המוצרים והאריזות שלכם.

 במקרה ויוטל עליכם עיצום מנהלי עקב הפרה של הוראה בחוק להסדרת הטיפול באריזות,  דרישת התשלום יכולה להגיע לסכומים משמעותיים. מענה משפטי לקנס המנהלי כמו גם עתירות לבתי המשפט המנהליים לביטולו הם חלק מהייעוץ והייצוג שנוכל להעניק לכם.

כמו כן, במידה ותפתח חקירה פלילית בנושא חוק האריזות, משרד עו"ד לוינסון – דרור יוכל לסייע בידיכם בהליכי השימוע, ההכנה לחקירה ובמקרה שיוגש כתב אישום פלילי בעניין - נוכל לספק לכם בבית המשפט את הייצוג הטוב ביותר במסגרת המשפט הפלילי. יש לנו ניסיון עשיר בתחום, ונוכל לעזור בכך גם לכם.