תקנים לניהול הבטיחות והגיהות

תקנים לניהול הבטיחות והגיהות

 

ISO 18001 הוא השם בו ידועה "משפחה" של תקנים, שפרסם המוסד הבינלאומי לתקינה. עניינם של תקנים אלה בהכנסתו של גורם ההשפעה על הבטיחות למודעות ולתהליכי קבלת ההחלטות בארגון. התקנים מבקשים לחדור לכל רבדי פעילותו ו"חייו" של הארגון בתחום הבטיחות, ולשנות את הדרך בה הוא בוחן את עולמו, מעריך את הסיכויים והסיכונים הצפויים לו בו ומקבל החלטות. 

תקן ISO 18001 הוא תקן המתווה את הדרך לגיבוש מערכת לניהול בטיחות, בעזרת ניסוח של מערכות כללים שבאים לידי ביטוי בנהלי בטיחות, בהוראות עבודה ובתוכניות עבודה שנתיות של בטיחות. הנהלים המהווים את לב מערכת ניהול הבטיחות, מאפשרים למנהלים ונושאי משרה בתאגיד ככלי עבודה אפקטיבי, באמצעותו הם יכולים לכוון את התנהגות הארגון ולמדוד את ביצועיו בתחום הבטיחות. בניגוד לפסיקות עבר, כשבתי משפט נהגו לבחון האם היה או שלא היה קיים נוהל, ניתן לראות בפסיקות בתי המשפט בשנים האחרונות התייחסות לתוכן הנהלים, ולמידה בה הם ברורים ואפקטיביים. גם כשהיו נהלים, אך הם לא היו ברורים דיים, נקבע לעיתים כי יש להתייחס לכך כאילו שאין נהלים. במהלך עיסוקנו בייעוץ משפטי בתחום דיני הבטיחות, אנו כותבים פעמים רבות מערכות ניהול בטיחות שלמות, או נהלים מסויימים על פי דרישה. אנו נוכל לסייע לכם בתחום זה – הן בהקמת מערכת ניהול בטיחות, והן בבדיקת הנהלים שברשותכם תוך ביצוע בדיקה משפטית האם הם עומדים במבחני בית המשפט. 

תפקידנו החשוב ביותר כעורכי דין בנושא הקמה, הסמכה ותחזוקה של מערכות ניהול בטיחות ושל אחריות בנושא הזה הינו לאפיין ולנתח את הסביבה המשפטית בה הנכם חיים ופועלים. חשיבות לא פחותה נודעת גם לזיהויין ולאיפיונן המשפטי של מגמות והתפתחויות עתידיות - הן בארץ והן בעולם - הואיל ולהן השלכה לטווח הקצר ולטווח הארוך. שלב האיפיון המשפטי מבוצע, בין היתר, באמצעות סיורים במפעל, פגישות עם גורמים רלבנטיים והצגת שאלון מפורט. ניתוח משפטי של המאפיינים המנויים לעיל מסייע בידינו לקבוע מה הוא הפער בין הדרישות והיעדים לבין המציאות (ה - Gap Analysis). על יסוד הניתוח נתקין את ה"משקפיים" המתאימים לעסקכם, על מנת לאפשר לו לראות את סביבתו המשפטית באור התפקודי הנכון לצרכיו. "משקפיים" אלה הן המערכת המשפטית שתתמוך בתהליך קבלת ההחלטות בעסק - ביומיום, בחירום ולטווח הרחוק.