עיצומים כספיים בבטיחות בעבודה

עיצומים כספיים בבטיחות בעבודה

בינואר 2018 נכנסו לתוקפם עיצומים כספיים על הפרות של דיני בטיחות בעבודה על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב – 2018.

 בניגוד לקנסות הפליליים על עבירות בטיחות בעבודה שהיו נמוכים ובלתי משמעותיים, סכומי העיצומים הכספיים המנהליים הם גבוהים – בטווח שבין 20,000 ל – 35,000 ₪ להפרה לתאגיד, ובטווח שבין 10,000 לכ – 17,000 ליחידים. אם ההפרה נמשכת או חוזרת בתוך שנתיים מההפרה הראשונה, מוטלים עיצומים כספיים נוספים. סכומים אלה נקבעו לכל הפרה – ובמידה ויהיו מספר הפרות – הסכומים יהיו מצטברים. על פי הוראות החוק, ניתן להטיל עיצומים כספיים על הפרות של דיני הבטיחות גם על מזמין שירות – ולא רק על מבצע הבנייה או תופס המקום. במילים אחרות - ביצוע עבודות על ידי קבלנים או קבלני משנה עלול לחשוף את מזמין העבודות לעיצומים כספיים ולאחריות אזרחית ופלילית במידה ולא נקטו באמצעים סבירים על מנת לשמור על בטיחות העובדים של הקבלן עימו התקשר.

 נהוג לחשוב שהעיצומים הכספיים על הפרות של דיני הבטיחות בעבודה מכוונים רק לעבודות בנייה ולא כך הוא. החוק קובע גם עיצומים כספיים על פעולות רבות שמבוצעות לא רק בבנייה אלא גם בתעשייה – כגון עבודה בגובה, מכונות הרמה, אביזרי הרמה, צווי בטיחות ושיפור הניתנים על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, ניהול פנקסי הדרכה והכנת תוכנית ניהול בטיחות.

 ברמה הפלילית – נקבע בחוק שתשלום עיצום כספי לא גורע מהאחריות הפלילית של מעסיק. האחריות הפלילית יכולה להיות מוטלת בחוק על המעסיק, על מזמין השירות ועל המנהל הכללי של התאגיד. יוצא שתשלום עיצום כספי לא תמיד מביא את השקט המיוחל – הואיל ואם לאחר מכן יוגש כתב אישום, עצם הטלת העיצום הכספי ותשלומו יכולים להוות ראייה במהלך ניהול המשפט.

 לאור השינוי באקלים המשפטי הזה, נדרשת היערכות מוקדמת לעיצומים הכספיים. קיימת חשיבות רבה למזמיני עבודה לבחון היטב את המסמכים שבינם ובין הקבלנים – בין אם קבלני בניין ובין אם קבלנים אחרים. מסמכים רבים – החל ממכרזי המכרז ועד מסמכים שוטפים של הרשאות עבודה ופיקוח, יכולים לקבוע בסופו של דבר את האחריות האזרחית והפלילית.

עורכי הדין שלנו מכירים היטב את דיני הבטיחות מחד, ויש לנו ניסיון רב עם עיצומים כספיים מאידך.

 נוכל לעזור לכם ולסייע הן בהכנת הרקע הארגוני בכדי להתמודד עם צמצום החשיפה המשפטית עקב הסיכונים הטמונים בעיצומים הכספיים, ואם יוטלו עיצומים כספיים – לייצג אתכם על מנת לבטל או להפחית את סכומי העיצומים.