בטיחות וגיהות בעבודה - רעש

בטיחות וגיהות בעבודה - רעש

רעש הוא תופעה פיזיקלית של תנודות האוויר היוצרת קול בלתי רצוי. רעש מזיק מוגדר כרעש שמפלסו גבוה מהערכים המותרים בתקנות אלה העלול לגרום לנזק בריאות לעובד החשוף לו במקום עבודתו. על המחזיק במקום העבודה מוטלת אחריות לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מטרדי הרעש המתמשך וההתקפי בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השונים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, לפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי המתייחסות לאותו מקום עבודה, ולרום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי ביומן מעקב

היה ונמצאו במקום העבודה מפלסי רעש גבוהים מאשר החשיפה המירבית המותרת, המחזיק במקום העבודה צריך לנקוט באמצעים, כגון שימוש באמצעים טכניים-הנדסיים, הפחתת משך השהיה של עובד בסביבת רעש מזיק, בידוד מקום עבודה שבו מפלסי הרעש גבוהים, אספקה של מגיני אוזניים מתאימים, וקביעת שילוט קבוע ובולט המזהיר מפני מפגעי רעש מזיק ומורה על חובת ביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות

נוסף על אלה, על מחזיק במקום העבודה מוטל להעביר לעובדיו הדרכות בנושא מפגעי רעש, ולמסור להם מידע בכל הקשור לסיכונים הכרוכים ברעש, ולהוראות הבטיחות על פיהן הם צריכים לפעול על מנת שלא להיפגע מרעש מזיק. 

רעש מזיק הוא תופעה נפוצה ביותר במפעלי תעשייה, והוא אחד הגורמים העיקריים לפגיעה בעובדים. כמשרד עו"ד העוסק שנים רבות בתחומי הסביבה והבטיחות בעבודה, אנו מכירים היטב את החשיפה המשפטית הנובעת ממטרדי רעש ובמידת הצורך נוכל לסייע לכם בייעוץ משפטי בנושא זה.