פטור מאחריות

פטור מאחריות
  1. לוינסון  - דרור משרד עורכי דין לדיני סביבה ובטיחות, או מי מעורכי-הדין והעובדים בו, לא ישאו בכל אחריות שהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש שיעשה במידע באתר זה או באמצעותו או שבאתרים או במידע אליהם הוא מקשר.
  2. השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ויהיה בסמכות שיפוט ייחודית של בתי המשפט במחוז חיפה.
  3. השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ומעיד על הסכמה מלאה לאמור.