מאמרים
תאגיד מים וביוב - שחקן חדש ברגולציה של שפכים תעשייתיים

תאגיד מים וביוב - שחקן חדש ברגולציה של שפכים תעשייתיים

הנדסת מים מגזין המים הישראלי, גיליון 80
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד מאי 2012

עד לאחרונה, תעשיות שהזרימו שפכים למערכות ביוב של תאגידי מים וביוב נדרשו להתמודד, בעיקר, עם רגולציה בדמותם של תנאים שהוספו לרישיונות העסק שלהן על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. בשנים   2010 ו - 2011 פורסמו תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) (להלן – התקנות ) וכללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת המים והביוב) (להלן - הכללים), בהתאמה. חקיקת דינים אלה גרמה לשינוי מהותי בתמונת האסדרה בתחום שפכי התעשייה בישראל.

לראשונה, תאגיד המים אינו עוד שחקן ספסל, אלא שחקן ראשי, אשר לו מוענקת סמכות ישירה, רחבה מאוד ובצידה גם אחריות כבדה על מנהליו, לפעול בנושאים אלו על מנת לשמור על איכות הקולחין המוזרמים ממכוני טיהור השפכים לשימושים של: השקיה חקלאית, הזרמה לטבע, או שימושים כלכליים אחרים.

ברשימה זו נסקור בקצרה חלק מהשינויים המשפטיים, המשמעותיים, שנעשו באמצעות התקנות והכללים ואת השלכותיהם על מנהלים בתאגידי המים ועל מנהלים בתעשיות המזרימות שפכים למערכות ביוב של תאגידי מים.