מאמרים
מערכות לניהול איכות סביבה בתאגידים

מערכות לניהול איכות סביבה בתאגידים

ניהול - מגזין מנהלי ישראל
צבי לוינסון, עו"ד יולי 2000

מקובל לחשוב, כי התקנתה של מערכת לניהול סביבה הינו עניין שבמדיניות פנימית-עסקית של התאגיד בלבד. מדיניות זו יכולה לבוא מתוך היענות לדרישות השוק ולכללי משחק כלכליים משתנים – צרכנים המודעים לאיכות הסביבה יבקשו לרכוש מוצרים מיצרן הנוקט במדיניות "ירוקה" הפוגעת פחות בסביבה; מפרסמי מכרזים גדולים מעניקים יתרון להצעותיהם של בעלי מערכת ניהול סביבה; מודעות כלכלית לחסכון האפשרי בתשומות הייצור ובתוצרי הלוואי לסילוק המחייבים טיפול "מאירה" את התקנתה של מערכת ניהול סביבה באור חדש בעיני מועצת המנהלים;

ואולם, כפי שמוסבר במאמר, אנו סבורים, כי התקנתה של מערכת ניהול סביבה היא גם עניין שבחובה המוטלת על התאגיד ועל מנהליו. זאת, מכוחם של מספר דברי חקיקה המחייבים, בעקיפין, להתקין מערכת כאמור באמצעות הגדרתן של עבירות המכוונות כלפי נושאי-משרה בתאגיד, אשר האמצעי להמנע מביצוען הוא מערכת ניהול סביבה.