מאמרים
למנוע מידע מטרוריסטים - בקרה על גישה למידע על מאגרי חומרים מסוכנים

למנוע מידע מטרוריסטים - בקרה על גישה למידע על מאגרי חומרים מסוכנים

"הארץ"
צבי לוינסון וטל צפריר, עו"ד מאי 2002

בידי הרשויות הסביבתיות השונות נצבר, כחלק בלתי נפרד מפעילותן, מידע רב. חלקו של מידע זה עניינו בחומרים מסוכנים – בדרכי אחסונם, בהשפעתם האפשרית על סביבתם אם ישתחררו בפתאומיות ובאמצעים הננקטים למנוע תקריות. כך, כל עסק בו קיימים חומרים מסוכנים חייב על פי תקנות רישוי עסקים  מפעלים מסוכנים בהגשתו של דין וחשבון שנתי הכולל, בין השאר, את הפרטים דלעיל.
מאז חקיקתו של חוק חופש המידע, עומד מידע זה לרשותו של כל פרט. לאורו של עקרון השקיפות, שביסודו של חוק חופש המידע הקפיד המחוקק להדגיש, כי אין מבקש המידע חייב לציין איזה טעם לבקשתו זו, וכי הסיבה לשמה מבוקש המידע אין בה כדי להשפיע על זכותו של אדם לקבל אותו מידע. על המתח בין הזכות לחופש מידע לבין החובה לשמור על בטחון המדינה ואזרחיה בהקשר של חומרים מסוכנים, עוסק מאמר זה.