מאמרים
בדיקת נאותות סביבתית של מוצרים

בדיקת נאותות סביבתית של מוצרים

Bloomberg Law Reports Vol. 2
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וקריסטינה חג'ידמטריו, עו"ד יוני 2008

בהקשר התעשייתי, המשפט הסביבתי עוסק ברובו באתרי יצור אשר להם השפעות על הסביבה (זיהום אויר, שפכים וכו'). התפתחויות שחלו בשנים האחרונות בתחום דיני הסביבה בעולם מעבירות את תשומת הלב גם למוצרים, הן במהלך השימוש בהם והן בזמן סיום השימוש במוצרים. חקיקה חדשה ובה עקרונות סביבתיים מתקדמים מטילה אחריות על יצרני מוצרים גם לאחר שאלו נמכרו ללקוחות ויצאו מהמפעל. אם לדוגמה, בזמן השימוש אצל הלקוח יגרם נזק סביבתי כתוצאה מחשיפה לכימיקל מסוים, או כאשר בעת סילוק המוצר כפסולת בסוף חייו, כימיקל זה יגרום נזק לקרקע או למקור מים. שינוי משפטי זה בהגדרות של החקיקה הסביבתית מחייב עורכי דין העוסקים בנושא דיני הסביבה לדעת כיצד לבצע עבור היצרן, או עבור גורם המתעניין ברכישת מפעלו, תהליכים של אכיפה פנימית ושל גילוי נאות לבדיקת השלכות משפטיות אלו. המאמר עוסק בנושא זה ומביא כמה דוגמאות לחקיקה סביבתית חדשה המרחיבה את אחריות היצרן.