מאמרים
אחריות סביבתית של תאגידים

אחריות סביבתית של תאגידים

עיתון הארץ
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין דצמבר 2006

באופן מסורתי – חברות תעשייתיות ומסחריות התייחסו לאחריותן כלפי איכות הסביבה כאל עול שנכפה עליהן לקיימו. זו גם הייתה גישת הרשויות. במדינות רבות דפוס הפעולה העיקרי של הרשויות להגנת הסביבה היה ובמובנים רבים הינו עוד, דפוס של פיקוח ובקרה. הנחת היסוד העומדת בבסיס דפוס זה, גורסת שתכליתה של הפירמה היא להגדיל את רווחיה. לפיכך, השקעות כספיות שמטרתן שמירה על הסביבה תקבלנה עדיפות נמוכה, הואיל והן מנוגדות למטרותיה. יוצא אפוא לכאורה, שרק פעולות פיקוח ובקרה על תאימות (compliance) פעילויות הפירמה להוראות המשפט הסביבתיות, שילוו באכיפה משמעותית של דיני איכות הסביבה, תוכלנה לאלץ חברות תעשייתיות להשקיע את הכספים הנדרשים לשמירה על הסביבה. 

במהלך השנים האחרונות, התפתחה בקרב חברות, גישה שאימצה את רעיון המחוייבות הסביבתית כחלק מרעיון האחריות החברתית, כגישה אסטרטגית כוללת שנועדה מחד, להוות גשר בין החברה לקהילה שמסביבה ומאידך, לשפר את ההצלחה העסקית של הפירמה. האחריות הסביבתית מהווה נדבך חשוב מהאחריות החברתית של חברות. 

כחלק מהאחריות הסביבתית של פירמות, קיימת נטייה לדווח באופן וולנטרי על הביצועים הסביבתיים של הפירמה. כך, תיבחן החברה לאור הפרמטרים הבאים: חומרי גלם - פירוט חומרי הגלם, כמותם, ואחוז המחזור שלהם; אנרגיה - פירוט צריכת האנרגיה, הפעולות המבוצעות לשיפור היעילות האנרגטית או לשימוש במקורות אנרגיה חילופיים; מים – כמות המים הנצרכת וכמות המים הממוחזרת; השפעת החברה על הסביבה הטבעית ועל השונות הביולוגית; פירוט הפליטות של החברה לאוויר, תוך התייחסות להשפעות הפליטות על אפקט החממה ועל החור באוזון; טיפול ושינוע של פסולות מסוכנות; טיפול בשפכים, תכנון ירוק של המוצר המתייחס לתכנונו, לייצורו ולסילוקו; תאימות (Compliance) לחוקים ולתקנות; והשקעות שנעשו על מנת למנוע השלכות סביבתיות שליליות של החברה.

התפתחות תרבות הדיווח הסביבתי לציבור היא בעלת חשיבות רבה, אולם על חברה להיזהר ממצב בו הדיווח הסביבתי הוולונטרי שמסרה ייהפך לחרב פיפיות. כך לדוגמא, דיוח חלקי והיעדר דיווח על מכלול הנושאים הסביבתיים, היעדר פירוט מלא של היקף הנושאים הסביבתיים המצויינים בדו"ח הסביבתי, או חשיפה חלקית של נתונים, עלולים לגרום לציפיות מוטעות ולתביעות מצד משקיעים בחברה בעת רכישתה, מיזוגה, או במהלך של הנפקת מניות.

היבטים משפטיים אלו ואחרים נסקרים במאמר.