מאמרים
תסקירים סביבתיים וולנטריים, תסקירים מכוח דין ושמירה על חיסיון המידע

תסקירים סביבתיים וולנטריים, תסקירים מכוח דין ושמירה על חיסיון המידע

"ירוק-כחול-לבן" גיליון 14
צבי לוינסון, עו"ד יוני 1997

כיום, מרבית הגופים, אשר לפעילותם השלכות סביבתיות מכירים בנחיצותה וביתרונותיה של גישה פורמלית ומודרנית, מן TQM סביבתי, המבטיחה, כי שיקולים סביבתיים יהוו חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות בעסק, החל משלב התכנון הראשוני דרך הניהול השוטף והיומיומי.

חלק בלתי נפרד מיישום גישה זאת כולל הכנת מסמך, או מסמכים, אשר נוהגים לכנותם בשמות שונים: סקר סביבתי, תסקיר סביבתי, מבדק סביבתי וכו'. יש מי שמנסה למצוא הבדלים בין מונחים אלו. לטעמינו, המונחים כולם מתייחסים לאותה המהות. גם בשפה האנגלית נוהגים להשתמש במגוון רחב של מונחים כמו ; Env. Assessment; Env. Impact; Env. Statement; Env. Audit גם כאן המונחים השונים מתכוונים לאותה המהות. לדעתינו, האבחנה המשפטית העיקרית שיש לעשות אינה במונחים, אלא במקור הדרישה לעריכתם ואנו מבחינים בעניין זה בין תסקיר המתבצע מכוח הוראות כל דין לבין תסקיר הנעשה באופן וולנטרי ויזום.

המאמר סוקר את התפתחות נושא התסקירים במשפט הסביבתי בעולם ואת השלכותיו על החקיקה והדין בישראל.