מאמרים
שימור המיגוון הביולוגי - הבטים משפטיים

שימור המיגוון הביולוגי - הבטים משפטיים

מעריב, ירוק
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד יוני 2010

למה המגוון הביולוגי כה חשוב, ואיזה מחיר נהיה מוכנים לשלם עבורו? כבר היום, ניתן לראות ניצנים של חקיקה לשימור המגוון הביולוגי במשפט הסביבתי בישראל. כך לדוגמא, בחוק אוויר נקי משנת 2008 נקבע, כי מטרת החוק היא להגן על חיי אדם, בריאותם ואיכותם ועל הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי. בחודש אפריל 2010, פורסמו תקנות בריאות העם המסדירות את תקני איכות מי הקולחין לשם הזרמתם להשקייה חקלאית או לנחלים. גם בתקנות אלה נקבע כי השמירה על מערכות אקולוגיות ועל המגוון הביולוגי מהווה חלק ממטרות התקנות.

המאמר סוקר התפתחויות בנושא בעולם ובארץ ומביא מספר דוגמאות לחקיקה חדשה בנושא בישראל.