מאמרים
חומרים מסוכנים - מספר הבטים משפטיים

חומרים מסוכנים - מספר הבטים משפטיים

הביוספירה - כרך כ"ב
צבי לוינסון, עו"ד ספטמבר 1993

בישראל ישנם מספר חוקים ומספר תקנות המתייחסים לנושא החומרים המסוכנים. חוקים או תקנות אלו - ובלשונו של חוק הפרשנות, "חיקוקים" כוללים הגדרות למונח חומרים מסוכנים וקובעים בדרך של חקיקה את תוכנו של מונח זה. חשיבות רבה יש להגדרה של המונח חומרים מסוכנים, הואיל וכל אדם וכל רשות מרשויות המדינה חייבים לציית לחוק ולשם כך צריכים הם לדעת על מי הוא חל ואלו חומרים כפופים לנורמות שנקבעו בו. לא זו, אלא שהחיקוקים בנושא חומרים מסוכנים הינם חיקוקים עונשיים, אשר הפרתם גוררת סנקציות פליליות. ההגדרה של המונח חומרים מסוכנים נחוצה לצורך קיום אחד מעקרונות היסוד של המשפט הפלילי - עקרון ודאות החוק. עקרון זה דורש הגדרה של המונח במונחים ברורים, שיאפשרו לאדם סביר לדעת מה מותר ומה אסור. מאמר זה סוקר את הגדרות המונח חומרים מסוכנים ומוצא כי בחקיקה הישראלית ישנם חוקים רבים, רבים מדי, הדנים בנושא החומרים המסוכנים. ריבוי זה גורם להגדרות שונות המסבכות מאד את הפרשנות המשפטית של המונח בהקשריו הרלוונטיים.