מאמרים
הגדרות שונות לאיכות מי שתייה

הגדרות שונות לאיכות מי שתייה

American Bar Association - Water Resources
צבי לוינסון, גיל דרור ויוליה ליצמן - עורכי דין נובמבר 2009

מי שתיה מסופקים בישראל בברזים המחוברים לרשת המים ובבקבוקי המכילים מים מינרליים/ מי מעיין. לכל אחת מצורת ההספקה השונות יש מערכת שונה של חקיקה ותקנים המגדירים את האיכות בה צריכים לעמוד המים המסופקים.  דרך נוספת של אספקת מים היא באמצעות  בקבוקים ובהם מי שתיה שאינם מוגדרים כמים מינרליים/ מי מעיין. לאספקה זו אין למעשה חקיקה המסדירה את איכות המים המסופקים. המאמר בוחן את מערכת התקינה השונה החלה על האופנים השונים בהם מסופקים מי שתיה  וקורא להאחדה של החקיקה החלה בנושא.