מאמרים
מגמות החמרה בחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים

מגמות החמרה בחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים

הנדסת מים נוזלים והשקייה, גיליון 39
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין אוגוסט 2005

בשנת 1976 נקבעה באמנת ברצלונה המסגרת המשפטית והחוקית במשפט הסביבתי הבינלאומי לביצוע תכנית הפעולה האופרטיבית לים התיכון MAP שאומצה ב- 1975 ועיקרה הגנה על סביבת אגן הים התיכון. אמנת ברצלונה נועדה לשמש כאמצעי שיאפשר מעקב ופיקוח שוטפים על מצב הים התיכון, זיהוי בעיות סביבתיות קיימות ומקורן. האמנה מחייבת את המדינות החברות בה לנקוט באמצעים הדרושים על מנת לצמצם את זיהום הים ולהגן על הסביבה הימית מגורמי זיהום כגון זיהום של דלק ושמנים מכלי שיט, השלכת פסולת מכלי שיט, הזרמת שפכים עירוניים ותעשייתיים ממקורות יבשתיים המכילים חומרים רעילים, ופסולת מסוגים שונים. 

לצורך ישום האמנה נחקק בין היתר בשנת 1988 החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ותקנות הותקנו מכוחו.  מאז זרמו מים רבים לא רק בים התיכון אלא גם בהתייחסות הציבור אל הים כאל משאב בעל ערך סביבתי. הוקם במשרד לאיכות הסביבה אגף ים וחופים במסגרתו מונו מפקחים על מניעת זיהום הים מכלי שיט וממקורות יבשתיים. כמו כן, הוקמה על פי החוק למניעת זיהום הים וועדה למתן היתרי הזרמה שקובעת על פי קריטריונים המנויים בחוק האם יש לתת למפעל היתר הזרמה, ובאילו תנאים. בשנת 1997 אושרה במסגרת המוסדות של אמנת ברצלונה תוכנית פעולה אסטרטגית לשמירה על הים התיכון (SAP) ממנה נגזרו פעולות אופרטיביות שעל כל מדינה לעשות במסגרת תוכנית הפעולה הלאומית (NAP) בכדי למנוע את זיהום הים התיכון.  

זה לא מכבר, פורסם תיקון לחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים שמשנה חלק מהוראותיו ומוסיף עליו הוראות חדשות - החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תיקון מס' 2), תשנ"ה – 2005. התיקון לחוק מבטא חלק ממגמה כוללת של הקשחת הענישה והגברת יכולת האכיפה האפקטיבית בכדי למנוע את זיהום הים מקורות יבשתיים. בעוד חלק מהשינויים מבטאים הקשחה של הקו הקיים (כמו לדוגמא הטלת עונשים כבדים יותר על זיהום הים), הרי שחלק אחר של השינויים והתוספות לחוק מהווים יצירה חדשה ממש, כלומר, מתן הוראות נוספות חדשות שזכרן לא בא בגרסה המקורית לחוק (לדוגמא, צווים מנהליים להפסקת או צמצום זיהום הים). 

לאור חשיבות החוק למניעת זיהום הים וההשלכותיו על נתח גדול בפעילותם של תעשיות ועסקים במדינת ישראל, ראינו לנכון לסקור במאמר זה את השינויים העיקריים בחוק למניעת זיהום ים. נדגיש כי סקירה זו אינה ממצה את כל השינויים אלא מתמקדת בשינויים החשובים ביותר.