כנסים
התפר המשפטי בין יצרן הקולחים לבין הצרכן החקלאי

התפר המשפטי בין יצרן הקולחים לבין הצרכן החקלאי

אגף שירותי השדה, משרד החקלאות, בית דגן ‎ 03.12.2001

אגף שירותי השדה במשרד החקלאות מארגן יום עיון ארצי בנושא השקייה בקולחים.
יצרן של שפכים מחוייב על פי דין להביאם לאיכות מסויימת. צרכן חקלאי של קולחים מחוייב על פי דין לעשות שימוש בקולחים באיכות ידועה לצורכי השקייתם של גידולים שונים. שתי מערכות דינים אלו הן נפרדות, ואין ביניהן תיאום. בתפר המשפטי, שבין יצרן השפכים לבין הצרכן החקלאי שלהם, נדונות שאלות של מחירם של הקולחים לצרכן ואיכותם. בהרצאה בחן עו"ד לוינסון את הקשרים המתקיימים בשאלות אלו בין חוק המים, התשי"ט-1959, חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, ותקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992.