חדשות
הגדרת המונח "סילוק" בחקיקה הסביבתית הפדרלית בארה"ב