חדשות
בית המשפט העליון בארה"ב קובע כי הוראות חוק המים חלות על מי תהום