חדשות
אחריות לזיהום קרקע אינה מבוססת על בעלות בלבד