חדשות
בית משפט אוסטרי בטל פרויקט תשתית לאור השפעתו על שינוי אקלים