עקרונות יסוד בדיני זיהום אויר

עקרונות יסוד בדיני זיהום אויר

עקרונות יסוד בדיני זיהום אויר

מרצה: צבי לוינסון


התקנים החלים בדיני זיהום אויר, היכן הם מופיעים בחקיקה ומה היחס בין תקני זיהום אויר בחקיקה לבין תקנים בהיתרים וברישיונות? 

עקרונות חוק אויר נקי ומה היחס בינו לבין החוק למניעת מפגעים? 

האם חקיקת עזר עירונית יכולה להחמיר מהוראות של תקנות זיהום אויר? 

מי חייב בהיתר פליטה לפי חוק אויר נקי? 

האם עסק שאינו חייב בהיתר פליטה כפוף לחוק אויר נקי? 

מה היחס בין היתר הפליטה לרישיון עסק ולהיתר בנייה? 

איזו אחריות מוטלת על מי שמפר את הוראות החקיקה בנושא זיהום אוויר? 

בשאלות אלו ועוד תעסוק ההרצאה המקוונת שתועבר על ידי עו"ד צבי לוינסון.

 

מחיר: 117 ₪

תאריך: 19/01/2021
שעה: 10:00 - 11:30
TzviLevinson.jpg